Disclaimer

Elite B.V. (Elite) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 08062805 en verleent hierbij toegang tot de website www.elite-neede.nl en/of www.elite-webshop.nl onder de volgende voorwaarden die volledig deel uitmaken van de disclaimer van Elite B.V. en welke voorwaarden naast elkaar, zonder enige uitsluiting, gelden.

Karakter informatie op website

Alle informatie, waaronder teksten, foto’s en beeldmateriaal, grafisch materiaal, logo’s en (beeld)merken, zoals vermeld op deze website, is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatieverschaffing. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en deze informatie heeft een vrijblijvend karakter. Elite heeft zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de inhoud van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Dit betekent evenwel niet dat Elite instaat voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de op de website aangeboden informatie. Evenzo garandeert Elite niet dat de website functioneert zonder fout en/of onderbreking. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, de volledigheid en de juistheid en het (ongestoord/ononderbroken) gebruik van deze website wordt door Elite afgewezen.

Foto’s en productspecificaties

De foto’s van getoonde producten kunnen een afwijkend beeld van de producen te zien geven en betreffen in een aantal gevallen met name een serveersuggestie. De vermelde productspecificaties beogen louter een indicatie te geven met betrekking tot de voedingswaarden, allergenen en ingrediënten van de producten en worden mitsdien onder voorbehoud vermeld. Voor een goede beoordeling van de productspecificaties dient te allen tijde de originele verpakking van het product geraadpleegd te worden. Het tonen van een product, met of zonder productspecificatie, op de website betekent niet dat het product (nog) tot het productassortiment van Elite behoort.

Vrijblijvendheid aangeboden informatie

Alle informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en geenszins bedoeld om als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst te gelden. In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, zijn alle specificaties onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Verwijzing naar informatie van derden

Als Elite een link naar websites van derden vermeldt, houdt dit geenszins in dat de op of via deze websites verschafte informatie door Elite wordt aanbevolen. Elite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar de website www.elite-neede.nl. De gebruikmaking van deze links geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Elite heeft deze websites niet nader beoordeeld op actualiteit, volledigheid en juistheid.

Auteursrechten intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van Elite

Elite behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, en andere rechten voor ten aanzien van alle op of via deze website aangeboden informatie. Tot die aangeboden informatie behoren in het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, alle teksten, foto’s, beeldmateriaal, grafisch materiaal, logo’s en (beeld)merken. Het is niet toegestaan enige getoonde informatie over te nemen, te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elite. De op de website getoonde (beeld)merken komen in eigendom toe aan Elite Beheer B.V. en deze eigendomsrechten dienen volledig gerespecteerd te worden.

Wijzigingen informatie website en disclaimer

Door Elite wordt het recht voorbehouden de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder ook begrepen de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan enige aankondiging te doen. Elite adviseert in dat verband om regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen de tekst van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website alsmede de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

Responsible disclosure verklaring
Bij Elite vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
Uw bevinding toe te sturen aan info@elite-neede.nl. 

Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.

Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.

Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven/aanbieden:
Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.

Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem

In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Deze tekst is gebaseerd op de voorbeeld tekst gepubliceerd op http://responsibledisclosure.nl/ (externe link)